• top_small8.png
 • top_small9.png
 • top_small6.png
 • top_small5.png
 • top_small1.png
 • top_small4.png
 • top_small7.png
 • top_small3.png
 • top_small2.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Urząd Gminy w Górzycyinformuje,  że na podstawie art. 32 ust.1, art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 1534 ze zmianami), oraz § 2 i 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony  Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.  ( Dz. U. poz. 1657) informuję że na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017.

§ 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1.  mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które 

a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie  art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej , wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 2. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt  1-5 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Górzyca  przeprowadzona zostanie w Słubicach w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych budynek b. internatu w Słubicach ul. Niepodległości 23 w  dniu 6 lutego 2017 r.

§ 3. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm ( bez nakrycia głowy);
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 4. Osoba, która stawała  już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadana dokumentacje medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty ( książeczkę wojskową ) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 5. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta  lub burmistrza ( prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 6. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

§ 7.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 8.W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policje do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

§ 10. Osoby wymienione w § 1 pkt 3 lit. B oraz w § 1 pkt 5, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZYCY
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
2. obsługa komputera,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. odporność na stres,
5. odpowiedzialność,
6. asertywność,
7. rzetelność, systematyczność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin.
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
16. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
5. kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ASYSTENT RODZINY " należy składać do dnia 27.01. 2016 r. do godz. 14.00 osobiście w siedzibie Ośrodka w pok. Nr 10 (I piętro), lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do OPS) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej.
ul. Kostrzyńska 13a
69-113 Górzyca
Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dodatkowe: praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
Górzyca dn. 13.01.2017r.
                                                                                                      Kierownik OPS
                                                                                                      Edyta Danicka

Podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Górzycy będzie możliwość zarejestrowania się do systemu DKMS i zostać dawcą szpiku! Zapraszamy!

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego pn.:  „Upowszechnianie  kultury  fizycznej i sportu wśród  dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz  promocja Gminy Górzyca poprzez sport w 2017r.”, Wójt Gminy Górzyca informuje, że organizacje pozarządowe z terenu gminy Górzyca, nie składające oferty w w/w konkursie,  mogą zgłaszać w terminie do dnia 16 stycznia 2017r.  swojego kandydata do komisji konkursowej , powoływanej do rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Górzyca spośród zgłoszonych kandydatur powoła jednego przedstawiciela w skład komisji konkursowej.

19 grudnia 2016r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej została zorganizowana wystawa najciekawszych prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego pod nazwą „ Nasze emocje, nasza praca, nasze życie”. Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy był jedynym ośrodkiem reprezentującym pozostałe województwa.
Ogólnie przedstawiono dorobek artystyczny z 11 placówek. Tego dnia uczestniczyliśmy także w spotkaniu wigilijnym z udziałem Pani Minister Elżbiety Rafalskiej.                             

                                                                   Joanna Tarabuła

 

Informujemy, że na terenie Gminy Górzyca wdrożony zostanie
Program budowy oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów
dofinansowywanych ze środków unijnych PROW 2014-2020.Wójt Gminy Górzyca
serdecznie zaprasza mieszkańców miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów
na spotkanie informacyjne związane z wdrożeniem programu, podczas którego
omówione zostaną  rodzaje oczyszczalni przydomowych, koszty budowy
i eksploatacji oraz warunki udziału w programie.

 

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA:
12 stycznia 2017 (czwartek), godz.: 16:30,
miejsce: SALA WIEJSKA w LASKACH LUBUSKICH

(–) Robert Stolarski
Wójt Gminy Górzyca

 

Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy Górzyca o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest, niezbędne jest oszacowanie wielkości kwoty dofinansowania dla Gminy Górzyca na rok 2017.
Z tego też względu osoby, które planują wymienić w roku 2017 azbestowe pokrycia dachowe na terenie Gminy Górzyca, proszone są o przekazanie informacji o nieruchomości pokrytej azbestem do Urzędu Gminy Górzyca. Wpisanie się na listę osób, które będą ubiegały się o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych azbestowych w 2017 roku, pozwoli na zabezpieczenie środków na to zadanie.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kosztów do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania będzie spełnianie kryteriów, które zostaną określone przez Radę Gminy Górzyca, a także fakt wpisania danej nieruchomości w Gminnej Ewidencji Nieruchomości pokrytych azbestem, a także zgłoszenie wstępne do dofinansowania.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem w 2017 roku do zadań związanych z usuwaniem azbestu proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Górzyca, pok. nr 16, osoba do kontaktu: Łukasz Fortuna, tel. 095 759 18 92, do dnia 20 stycznia 2017 r.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.