• top5.png
 • top2.png
 • top6.png
 • top8.png
 • top1.png
 • top.png
 • top4.png
 • top3.png
 • top7.png
Smaller Default Larger

Dzień babci i dziadka to jedne z piękniejszych dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarowani są niezwykłymi dowodami miłości. Uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Olą Murawską postanowili zorganizować uroczystość dla swoich wspaniałych dziadków. Kilka tygodni wcześniej przygotowaliśmy zaproszenia, a 20 stycznia odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość. Do naszej klasy przybyli kochani dziadkowie i najdroższe babcie, a my naszym programem artystycznym pokazaliśmy jak bardzo ich kochamy! Uroczystość rozpoczęła pani Ola, która serdecznie przywitała przybyłych gości i złożyła  życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W  klasie, trzecioklasiści pod kierunkiem  wychowawczyni przedstawili piękny program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu wnuków. Dzieci nie zapomniały o prezentach dla ukochanych dziadków, na ten dzień przygotowały ręcznie malowane słoiki, w których znajdowały się kolorowe karteczki- powody dla których kochają dziadków. Występ naszych uczniów bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa. Na zakończenie uroczystości życzenia dziadkom złożyła Pani Dyrektor Ewa Thiemann. Następnie dzieci z babciami i dziadkami mogły skosztować pysznych ciast przygotowanych przez rodziców, oraz napić się ciepłej herbatki. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Uczniowie poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogli wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.       Serdecznie dziękuję rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości!

Aleksandra Murawska

View the embedded image gallery online at:
http://gmina.gorzyca.pl/?start=105#sigFreeIde7ea125255

W miejscowości Górzyca dobiegła końca budowa przystani rzecznej na rzece Odrze, przy której będą mogły cumować małe jednostki pływające oraz statki turystyczne. Budowa przystani jest efektem projektu partnerskiego pn. „Odra dla turystów 2020- lubuskie przystanie", którego liderem i beneficjentem jest Miasto Nowa Sól. Zakładał on budowę dziesięciu przystani rzecznych na Odrze w gminach: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra (gmina wiejska), Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca oraz Kostrzyn. Koszt budowy przystani rzecznej w Górzycy to ok 700 000,00 zł, z czego wkład własny gminy Górzyca w kwocie 14000,00 zł. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki w regionie lubuskim, w tym aktywizacja żeglugi na obszarze Doliny Środkowej Odry i stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju turystyki w miejscowościach nadodrzańskich w województwie lubuskim.  W okresie wiosenno-jesiennym przewidziane są rejsy turystyczne po Odrze. Mamy nadzieję, że budowa przystani cieszyć się będzie popularnością  oraz przyczyni się do ożywienia turystycznego Odry.

 

View the embedded image gallery online at:
http://gmina.gorzyca.pl/?start=105#sigFreeIda7cfc262d8

W sali wiejskiej w Pamięcinie zakończył się remont pomieszczeń, który obejmował wykonanie toalet oraz pomieszczenia gospodarczego. Do tej pory w sali brakowało pomieszczeń sanitarnych, co w znacznym stopniu utrudniało mieszkańcom pełne wykorzystanie tego miejsca do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, uroczystości czy wydarzeń szkolnych.  Remont został przeprowadzony ze środków funduszu sołeckiego na rok 2016. Sołectwo Pamięcin całą kwotę ubiegłorocznego funduszu wynoszącą ponad 26 tys. zł przeznaczyło na ten cel. Wykonawcą prac była firma BUDMIR Mirosław Stojanowski z Pamięcina. W roku bieżącym sołectwo również część środków funduszu sołeckiego zamierza wykorzystać na dalszy remont sali obejmujący m.in. wykonanie nowego podwieszanego sufitu wraz z wbudowaniem 6 lamp oraz tynkowanie i malowanie ścian.

 

View the embedded image gallery online at:
http://gmina.gorzyca.pl/?start=105#sigFreeId300362e59e

Urząd Gminy w Górzycyinformuje,  że na podstawie art. 32 ust.1, art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 1534 ze zmianami), oraz § 2 i 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony  Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.  ( Dz. U. poz. 1657) informuję że na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017.

§ 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1.  mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które 

a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie  art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej , wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 2. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt  1-5 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Górzyca  przeprowadzona zostanie w Słubicach w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych budynek b. internatu w Słubicach ul. Niepodległości 23 w  dniu 6 lutego 2017 r.

§ 3. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm ( bez nakrycia głowy);
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 4. Osoba, która stawała  już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadana dokumentacje medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty ( książeczkę wojskową ) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 5. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta  lub burmistrza ( prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 6. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

§ 7.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 8.W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policje do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

§ 10. Osoby wymienione w § 1 pkt 3 lit. B oraz w § 1 pkt 5, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZYCY
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
2. obsługa komputera,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. odporność na stres,
5. odpowiedzialność,
6. asertywność,
7. rzetelność, systematyczność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin.
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
16. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
5. kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ASYSTENT RODZINY " należy składać do dnia 27.01. 2016 r. do godz. 14.00 osobiście w siedzibie Ośrodka w pok. Nr 10 (I piętro), lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do OPS) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej.
ul. Kostrzyńska 13a
69-113 Górzyca
Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dodatkowe: praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
Górzyca dn. 13.01.2017r.
                                                                                                      Kierownik OPS
                                                                                                      Edyta Danicka

Podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Górzycy będzie możliwość zarejestrowania się do systemu DKMS i zostać dawcą szpiku! Zapraszamy!

 

View the embedded image gallery online at:
http://gmina.gorzyca.pl/?start=105#sigFreeId40cf5d0411

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego pn.:  „Upowszechnianie  kultury  fizycznej i sportu wśród  dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz  promocja Gminy Górzyca poprzez sport w 2017r.”, Wójt Gminy Górzyca informuje, że organizacje pozarządowe z terenu gminy Górzyca, nie składające oferty w w/w konkursie,  mogą zgłaszać w terminie do dnia 16 stycznia 2017r.  swojego kandydata do komisji konkursowej , powoływanej do rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Górzyca spośród zgłoszonych kandydatur powoła jednego przedstawiciela w skład komisji konkursowej.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.